Mūsu mērķi un uzdevumi

“Senior Group”: Eiropā atzīts senioru aprūpes profesionālis

Senior Group uzdevumi

Lai nodrošinātu Senior Group (turpmāk – Pansionāti) funkciju izpildi, Pansionāti, atbilstoši savam nolikumam, veic šādus uzdevumus:

 • Ja nepieciešams, nodrošina Pansionātu klientiem veselības aprūpi un vajadzīgos medikamentus;
 • Ja nepieciešams, apgādā Pansionātu klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
 • Organizē Pansionātu klientiem iespēju apmeklēt kultūras pasākumus;
 • Pēc Klienta vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 • Ja nepieciešams, organizē palīdzību Pansionāta klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;
 • Izstrādā un īsteno Klientu individuālos sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plānus;
 • Sniedzot sociālos pakalpojumus, nodrošina dažādu profesionālu komandas darbu, kā arī starpinstitucionālu sadarbību, kad tas ir nepieciešams;
 • Nodrošina Pansionātu klientiem pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas izmaksu likumā noteiktajā kartībā;
 • Pēc Pansionātu klientu rakstiska lūguma organizē viņu vērtslietu un vērtspapīru uzglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
 • Iesniedz Departamentā citu institūciju veikto pārbaužu aktu kopijas 10 dienu laikā pēc to saņemšanas, ja Pansionātu darbībā ir konstatēti būtiski pārkāpumi (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.11.2013. Nr.36 (prot. Nr.11, 18.§));
 • Iepazīstina Klientus ar ugunsdrošības un iekšējās kartības noteikumiem Pansionātos;
 • Nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Senior Group mērķī

Senior Group mērķis Nodrošināt diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpei institūcijā noteikto apjomu.